Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)

Změny pracovního poměru

Skoro každý zaměstnanec se dostane do situace, kdy bude řešit situace změny pracovního poměru. Často změny přichází ze strany zaměstnavatele a Vy pro sebe musíte rozhodnout, zda jste ochotní tyto změny akceptovat. Takže změnit obsah pracovního poměru zaměstnance je možné jen tehdy, kdy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou se na jeho změně. Určitě změnu pracovní smlouvy je vždy nutné provést písemně. Navíc ze strany zákonů vykonávat  práce, která je jiného druhu nebo provádí se v jiném místě, než dříve bylo sjednáno v podepsáné pracovní smlouvě, zaměstnanec povinen je jen v případech, které jsou uvedený v zákoníku práce. Dále jdeme se podívat na to, jaké jsou to případy konkretně.

Pracovní cesta

Nejčastěji v praxe skoro pro každého zaměstnance je aktuální téma pracovní cesty. Skoro každý byl někdy vysílán na pracovní cestu, a to nezávisle od toho, v jakém oborů a na jaké pozice pracuje. Co to vůbec je pracovní cesta podle zákona. Pracovní cesta je vyslání zaměstnance zaměstnavatelem, které je časově omezené, a za hlavní cíl má  výkon práce mimo sjednané dříve v pracovní smluvě místo výkonu práce. Ale v každém případě zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na pracovní cestu na domluvenou dobu nezbytné potřeby jen na základě dohody s ním.Tak že pamatujte sí o tom, kdy jdete na jednaní z nadřízeným, kde se bude diskutovat o vaše pracovní cestě.

Převedení zaměstnance na jinou práci

Také pro každého zaměstnance mohou nastat situace, kdy zaměstnavatel přidělí pracovníků práci, která v rámci pracovní smlouvy nepatří do sjednaného druhu práce. Nejedná se v takové situace o realizaci jeho dispozičního práva se zaměstnancem, ale jde o jednostranný právní úkon, kterým mění se obsah pracovního poměru. A takovýto projev vůle zaměstnavatele nazývá se převedení zaměstnance na jinou prací. V důsledku toho povinnost zaměstnance vykonávat práci podle pracovní smlouvy mění se dále na povinnost vykonávat práci způsobem, který je určen v převedení. Při převedení pracovníka na jinou práci zaměstnavatel má přihlížet k tomu, aby pro zaměstnance tato práce byla vhodná vzhledem k jeho současnému zdravotnímu stavu a také schopnostem a pokud to šlo, tak i využít jeho kvalifikaci. Zaměstnavatel má za povinnost projednat předem s pracovníkem důvod jeho převedení na jinou práci a také dobu, po kterou má trvat převedení. Kdy převedením zaměstnance dochází ke změně pracovní smlouvy, tak zaměstnavatel má vydat mu potvrzení v písemné podobě, kde musí byt uveden důvod převedení na jinou práci a informaci o době jeho trvání.

Přeložení

Pokud to nezbytně vyžaduje provozní potřeba zaměstnavatele, tak přeložit dočasné zaměstnance do jiného místa výkonu práce, než to dříve bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné také pouze s souhlasem pracovníka a vždy jen v rámci zaměstnavatele. A co se tyká organizace práce přeloženého zaměstnance, tak pracovní úkoly pro zaměstnanci ukládá, práce řídí a kontroluje, pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru, na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

 


< Zpět do článků