Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Změny pracovního poměru

Skoro každý zaměstnanec se dostane do situace, kdy bude řešit situace změny pracovního poměru. Často změny přichází ze strany zaměstnavatele a Vy pro sebe musíte rozhodnout, zda jste ochotní tyto změny akceptovat. Takže změnit obsah pracovního poměru zaměstnance je možné jen tehdy, kdy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou se na jeho změně. Určitě změnu pracovní smlouvy je vždy nutné provést písemně. Navíc ze strany zákonů vykonávat  práce, která je jiného druhu nebo provádí se v jiném místě, než dříve bylo sjednáno v podepsáné pracovní smlouvě, zaměstnanec povinen je jen v případech, které jsou uvedený v zákoníku práce. Dále jdeme se podívat na to, jaké jsou to případy konkretně.

Pracovní cesta

Nejčastěji v praxe skoro pro každého zaměstnance je aktuální téma pracovní cesty. Skoro každý byl někdy vysílán na pracovní cestu, a to nezávisle od toho, v jakém oborů a na jaké pozice pracuje. Co to vůbec je pracovní cesta podle zákona. Pracovní cesta je vyslání zaměstnance zaměstnavatelem, které je časově omezené, a za hlavní cíl má  výkon práce mimo sjednané dříve v pracovní smluvě místo výkonu práce. Ale v každém případě zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na pracovní cestu na domluvenou dobu nezbytné potřeby jen na základě dohody s ním.Tak že pamatujte sí o tom, kdy jdete na jednaní z nadřízeným, kde se bude diskutovat o vaše pracovní cestě.

Převedení zaměstnance na jinou práci

Také pro každého zaměstnance mohou nastat situace, kdy zaměstnavatel přidělí pracovníků práci, která v rámci pracovní smlouvy nepatří do sjednaného druhu práce. Nejedná se v takové situace o realizaci jeho dispozičního práva se zaměstnancem, ale jde o jednostranný právní úkon, kterým mění se obsah pracovního poměru. A takovýto projev vůle zaměstnavatele nazývá se převedení zaměstnance na jinou prací. V důsledku toho povinnost zaměstnance vykonávat práci podle pracovní smlouvy mění se dále na povinnost vykonávat práci způsobem, který je určen v převedení. Při převedení pracovníka na jinou práci zaměstnavatel má přihlížet k tomu, aby pro zaměstnance tato práce byla vhodná vzhledem k jeho současnému zdravotnímu stavu a také schopnostem a pokud to šlo, tak i využít jeho kvalifikaci. Zaměstnavatel má za povinnost projednat předem s pracovníkem důvod jeho převedení na jinou práci a také dobu, po kterou má trvat převedení. Kdy převedením zaměstnance dochází ke změně pracovní smlouvy, tak zaměstnavatel má vydat mu potvrzení v písemné podobě, kde musí byt uveden důvod převedení na jinou práci a informaci o době jeho trvání.

Přeložení

Pokud to nezbytně vyžaduje provozní potřeba zaměstnavatele, tak přeložit dočasné zaměstnance do jiného místa výkonu práce, než to dříve bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné také pouze s souhlasem pracovníka a vždy jen v rámci zaměstnavatele. A co se tyká organizace práce přeloženého zaměstnance, tak pracovní úkoly pro zaměstnanci ukládá, práce řídí a kontroluje, pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru, na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

 


< Zpět do článků