Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

V případě existence potřeby výkonu nějakých pracovních činností menšího rozsahu jedná se o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti a také dohoda o provedení práce patří mezi tyto dohody. Je důležité si pamatovat, že tyto vztahy jsou pouze výjimečnými a doplňkovými formami. Pro zaměstnavateli jejich sjednání má umožnit zabezpečit vykonání takových úkoly, jejichž splnění v rámci pracovního poměru by nebylo vhodné nebo možné.

Od pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se zejména liší jiným vymezením pracovního závazku. Jde o to, že fyzické osoby se nezavazují podle pokynů zaměstnavatele konat práce určitého druhu na stanoveném místě a ve stanovené době. Pouze zavazují se ke splnění pracovního úkolu nebo určité pracovní činnosti, přičemž nejsou zpravidla vázáni typickým způsobem pro pracovní poměr, jako třeba pracovní doba nebo ze strany zaměstnavatele průběžné řízení pracovní činnosti. Na práci, která se vykonává na základě dohod o pracích, kteří konají se mimo pracovní poměr vztahuje se úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Ale však to neplatí v případě, pokud jde o přeložení a převedení na jinou práci: odstupné, dočasné přidělení, dovolenou, cestovní náhrady, odměňování s výjimkou minimální mzdy, překážky v práci na straně zaměstnance, pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích), skončení pracovního poměru.

Právo zaměstnance, který pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, je možné sjednat na dovolenou a na jiné důležité osobní překážky v práci. Popřípadě se to dá stanovit vnitřním předpisem firmy, ale to za podmínek, že ten obsahuje obecné ustanovení o poskytování zaměstnancům pracovního volna v případě překážky v práci a ve stanovených případech také i povinnost zaměstnavatele poskytnout náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

 


< Zpět do článků